Na de verkiezingen, wat dan?

Op deze pagina vindt u actualiteiten rond Provinciale Staten en uitspraken van Statenleden over onderwerpen die op een van de agenda’s staan. 

Wat gebeurt er na de verkiezingen van 20 maart?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn voorbij en de vorming van een nieuwe Provinciale Staten en een nieuw college van Gedeputeerde Staten kan beginnen.

Voorlopige verkiezingsuitslag

Na het tellen van de stemmen op woensdag 20 maart 2019 of donderdag 21 maart worden de voorlopige uitslagen bekendgemaakt deze publiceren we op www.zeelandstemt.nl.

Definitieve uitslag

Na de voorlopige telling wordt de exacte zetelverdeling berekend. De definitieve uitslag is waarschijnlijk op 25 maart 2019 bekend.

Afscheid vertrekkende Statenleden

Op 27 maart 2019 nemen de Statenleden die zich niet verkiesbaar hebben gesteld en de Statenleden die niet zijn herkozen tijdens de vergadering van Provinciale Staten die van 16.00-18.00 uur wordt gehouden. Een aantal Statenleden ontvangt een Koninklijke onderscheiding.

Eerste vergadering nieuwe Provinciale Staten

Op donderdag 28 maart 2019, aanvang 14.00 uur is de installatie van de nieuw gekozen Statenleden.

Onderhandelingen

Na de verkiezingsuitslag gaan de politieke partijen met elkaar onderhandelen om te komen tot de vorming van een dagelijks provinciebestuur: het college van gedeputeerde staten (GS). Gebruikelijk is dat de grootste fractie hiervoor het initiatief neemt.

Veel organisaties grijpen het moment van collegevorming aan om aandacht te vragen voor vraagstukken die men belangrijk vindt voor de komende bestuursperiode. Mocht u input willen leveren, dan kunt u uw bijdrage mailen naar: coalitievorming2019@zeeland.nl. Of stuur uw bijdrage schriftelijk aan:

Provincie Zeeland

o.v.v. Coalitieonderhandelingen 2019

Postbus 6001,

4330 LA Middelburg

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging en wij dragen er zorg voor dat uw inbreng onder de aandacht komt van de onderhandelaars. Over eventuele vervolgstappen wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Akkoord

De partijen die met elkaar in zee willen gaan, sluiten een akkoord, waarin zij afspraken maken over de aanpak van belangrijke kwesties en over de samenstelling van het te vormen college van Gedeputeerde Staten (de zetelverdeling en de verdeling van portefeuilles).

Vorming nieuw college van Gedeputeerde Staten

De partijen die afgesproken hebben samen te gaan werken (coalitiepartijen) dragen de nieuwe leden van GS voor. De kandidaten hoeven geen Statenlid te zijn. In een Statenvergadering worden de nieuwe collegeleden benoemd.

 

Bijwonen Statenvergadering

Maandelijks nemen de leden van Provinciale Staten besluiten over onderwerpen die relevant zijn voor de inwoners van Zeeland. Belangstellenden kunnen een Statenvergadering vanaf de publieke tribune bijwonen.
De vergaderingen vinden één keer per maand op vrijdag plaats en beginnen om 09.30 uur.

Uitleg vooraf

Het is mogelijk om voorafgaand aan de vergadering uitleg te krijgen over de gang van zaken en een praatje te maken met statenleden en de commissaris van de Koning. De contactpersoon hiervoor is de communicatieadviseur van de Statengriffie. Telefoonnummer:  +31 118 631873, e-mail: em.vd.hoff@zeeland.nl.

Hoe kom je in contact met Provinciale Staten?

Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar evenals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen gewoon zonder zich vooraf ergens aan te melden plaats nemen op de publieke tribune. U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken die de commissie betreffen. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in drie openbare commissies:

Schoolbezoeken

Waarom is politiek belangrijk? Wat doet de provincie? Hoe zit het provinciale bestuur in elkaar? Wie zijn onze politici? Kunnen zij alles zomaar beslissen? Mag jij er ook wat over zeggen?

Het zijn allemaal vragen die tijdens een ‘schoolbezoek’ aan de orde komen. Jongeren en politici (de Zeeuwse volksvertegenwoordigers) bereiden gezamenlijk een debat voor en spelen een Statenvergadering na. Wil jij met je klasgenoten ook op bezoek bij de provincie neem dan contact op via statengriffier@zeeland.nl.