Privacy en cookies

Privacyverklaring

De provincie Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vindt het belangrijk dat zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Met dit privacy statement willen we u een duidelijk beeld geven welke informatie door de provincie Zeeland wordt gebruikt als u de website www.zeelandstemt.nl bezoekt. 

Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Welke gegevens verwerken wij en waarom, of meer specifiek welke gegevens worden verzameld bij bezoek en gebruik van de website?

De website www.zeelandstemt.nl is erop gericht om bezoekers te informeren over de Provinciale Statenverkiezingen 2019. U kunt deze website anoniem raadplegen. De provincie Zeeland verzamelt zonder toestemming geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers van onze website. Wel worden statistische gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (waaronder aantal raadplegingen per pagina) gebruikt de provincie Zeeland om haar website te verbeteren.

Met het beeldmateriaal dat op de website is te vinden gaat de provincie Zeeland zeer zorgvuldig om. Als een persoon op een foto of video staat die door de provincie Zeeland is gemaakt of ontwikkeld, is hiervoor vooraf toestemming gevraagd om het beeldmateriaal te mogen plaatsen op de website. Ditzelfde geldt voor de persoonsgegevens die op de website staan vermeld.

Beveiliging persoonsgegevens

De provincie Zeeland zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De provincie Zeeland bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de provincie Zeeland van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien u de (digitale) persoonsgegevens die de provincie van u verwerkt wilt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke u, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG). 

 Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens. De provincie Zeeland streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek te communiceren.

Met wie en op welke wijze kan er contact worden opgenomen?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht om de wijze waarop binnen de provincie Zeeland wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Heeft u een algemene vraag over privacy of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, dan kunt u per brief of per e-mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:  

Provincie Zeeland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Inzageverzoek AVG
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E-mail: avg@zeeland.nl

Heeft u na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht over de wijze waarop de provincie Zeeland omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door provincie Zeeland te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.zeelandstemt.nl Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, noemen we dit tracking cookies. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt en hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Op de website www.zeelandstem.nl worden alleen functionele cookies gebruikt. Geen tracking cookies. Functionele cookies zijn bedoeld om de website goed te laten werken en zijn hiervoor noodzakelijk. Voor het gebruik van functionele cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan websitebezoekers. De functionele cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten. 

Social Media

Deze website bevat links naar websites van derde partijen, waaronder Twitter, Facebook en Instagram. Als u op deze links klikt, zal u worden doorgeleid naar de betreffende website. Het is in dat geval mogelijk dat de website van die derde partij cookies plaatst. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter, Facebook en Instagram. Zie voorts de disclaimer die wij op onze website hebben geplaatst.