Steminfo

De PZC komt ook voor de verkiezingen voor Provinciale Staten met een Kieswijzer om u te helpen de weg te vinden in de standpunten van de politieke partijen.

kieswijzer button

Met de Stemhulp MijnStem van Citisens vergelijk je eenvoudig jouw mening met de standpunten van de deelenemende partijen.

button stemhulp

Met de Windkieswijzer bekijk je eenvoudig hoe elke partij denkt over windenergie en het plaatsen van windmolens.

windkieswijzer

 


Stemmen: wat komt er bij kijken?

De leden van de Provinciale Staten worden eenmaal in de vier jaar rechtstreeks gekozen. In Zeeland zijn er 39 zetels te verdelen en doen 14 politieke partijen mee aan de verkiezingen op 20 maart 2019.

Kiezen van leden Eerste Kamer

Nederland telt twaalf provincies. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, dat is dit keer op maandag 27 mei 2019.

Gedeputeerde Staten

De belangrijkste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal drie, en maximaal negen Gedeputeerden. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten. De leden van Gedeputeerde Staten worden benoemd door Provinciale Staten. De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering, voor een periode van zes jaar. 

Kiesgerechtigdheid

De leden van Provinciale Staten worden gekozen door degenen die:

– op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) inwoners zijn van de provincie;

– de Nederlandse nationaliteit hebben;

– én op de dag van stemming (20 maart 2019) de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Dag van stemming

Op de 43e dag na de dag van kandidaatstelling, zo bepaalt de Kieswet, vindt de stemming plaats. Bij de aankomende verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten is dat op 20 maart 2019.

Stembureaus

De openingstijden van de reguliere stembureaus zijn van ‘s ochtends 07.30 uur tot ‘s avonds 21.00 uur. Alleen bijzondere stembureaus kunnen eventueel eerder opengaan, maar mogen niet later sluiten dan 21.00 uur.

Stemmen in een willekeurig stembureau

Kiezers kunnen met hun stempas hun stem uitbrengen bij een willekeurig stembureau binnen hun gemeente. Als een kiezer zijn stem in een andere gemeente in zijn provincie wil uitbrengen dan waar hij woonachtig is, dan kan hij een kiezerspas aanvragen. 

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs zoals een Nederlandse paspoort of een rijbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de stemming.

Rode potlood

Bij de komende verkiezing van de leden van Provinciale Staten wordt wederom met het rode potlood gestemd.

Volmacht

Kiezers die op de dag van stemming niet persoonlijk hun stem kunnen uitbrengen, kunnen bij volmacht stemmen. Dit kan op twee manieren. Bij een onderhandse volmacht machtigt iemand via zijn stempas een andere kiezer om voor hem zijn stem uit te brengen. Het initiatief hiertoe ligt bij de volmachtgever. Bij een schriftelijke volmacht dient de kiezer een schriftelijk verzoek in bij zijn gemeente tot het machtigen van een andere kiezer tot het uitbrengen van zijn stem. Nieuw is dat bij het stemmen met een onderhandse volmacht een kopie van het identiteitsdocument van de volmachtgever dient te worden overgelegd.

Kiezerspas

Met een kiezerspas kunnen kiesgerechtigden stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezingen gelden, dat is bij een Provinciale Statenverkiezing de gehele provincie. De kiezerspas kan tot uiterlijk veertien dagen voor de stemming schriftelijk worden aangevraagd. Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas is enkel mogelijk ná ontvangst van de stempas en uiterlijk op de vijfde dag voor de stemming.

Verkiezingsuitslag

Doorgaans maakt het ANP op de dag van stemming ‘s avonds voorlopige verkiezingsuitslagen bekend. De officiële uitslag van de verkiezing in een provincie wordt op maandagmiddag 25 maart door het centraal stembureau van de betreffende provincie vastgesteld, nadat hij van alle hoofdstembureaus de stemtotalen op het niveau van de kieskringen heeft ontvangen.

Hulp bij stemmen

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het gemakkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. Zie Kieswet art. J 28.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toegestaan volgens de Kieswet. De reden hiervoor is dat, als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, aangenomen wordt dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf een handtekening te plaatsen voor het verlenen van een volmacht, dan kan hij toch een ander machtigen wanneer op zijn identiteitsbewijs de aantekening ‘niet in staat tot tekenen’ staat. Het uitbrengen van de stem kan in zo’n geval door middel van zowel een schriftelijke als een onderhandse volmacht. Een kiezer kan iemand machtigen om voor hem te stemmen. Bij een onderhandse volmacht vullen de kiezer en zijn gemachtigde samen het formulier op de achterzijde van de stempas of kiezerspas in. Hiermee stemt de gemachtigde in.

Voor meer informatie kijk op www.kiesraad.nl of doe nu de Kieswijzer.